Säännöt

Säännöt

Suorakaupan liittymismaksut

Suorakauppa.fi ( SKA ) on internetissä toimiva huutokauppapalvelu, jossa ostajiksi rekisteröityneet yritykset ja myyjät käyvät kauppaa palvelussa olevien myyjäyhtiöiden ilmoittamista kohteista.
Liittymismaksu / vuosilisenssi Suorakauppaan on 80 euroa (alv 0)
Toteutuneista kaupoista ostajaa veloitetaan palveluntarjoajan toimesta 67 euroa + alv / kohde.
Kaikki kauppasopimukset tehdään aina korkeimman tarjouksen tehneen yrityksen nimiin. Suorakauppa.fi - palvelussa myynnissä olevista kohteista ei saa tehdä tarjouksia ohi huutokaupan. Kaikki tarjoukset tulee asettaa palvelun kautta.

Kaupankäynnissä tapahtuva maksuliikenne tapahtuu myyjän ja ostajan välillä.

Kun ostaja tekee tarjouksen sitoutuu myyjä myymään kohteen siitä eniten tarjonneelle. Tehty tarjous on voimassa kunnes joku tekee sitä korkeamman tarjouksen. Siten tarjouksen tekemiseen kuuluu samalla ostajan sitoumus ostaa tuote huutokauppa -ajan päätyttyä tarjoamallaan hinnalla, mikäli tarjous on siinä vaiheessa korkein.

Poikkeuksena mahdolliset - avointarjous kohteet, joissa myyjillä on oikeus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Myyntilupa välitystuotteille haetaan omistajalta tai hallintaoikeuden haltijalta 4 päivän sisällä kohteen sulkeutumisesta. Jonka jälkeen korkeimman tarjouksen tehnyt saa ilmoituksen myyntiluvasta sähköpostiinsa.


NETWHEELS OY:N PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT, 1.11.2017


1. Soveltamisala


Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Netwheels Oy:n (y-tunnus 1578348-2, jäljempänä ”Netwheels”) Asiakkaalle toimittamiin Palveluihin, ellei muuta ole kirjallisesti erikseen sovittu. Palveluihin sovelletaan myös IT2015 yleisiä sopimusehtoja ja IT2015 erityisehtoja. Lisäksi yksittäiseen Palveluun voivat soveltua kyseisessä Palvelussa saatavilla olevat käyttöehdot, joihin Asiakas sitoutuu käyttämällä Palvelua. Asiakkaan omat tai muut yleiset ehdot eivät tule osaksi sopimusta, ellei tästä ole kirjallisesti sovittu osapuolten välillä. Mikäli sopimuksen ehdot poikkeavat näistä yleisistä ehdoista, sovelletaan ensisijaisesti sopimusta ja toissijaisesti sen liitteitä niiden numerojärjestyksessä. Ellei toisin ole sovittu, soveltamisjärjestys on seuraava: 

1. Sopimus 
2. Palvelukohtaiset käyttöehdot 
3. Nämä yleiset ehdot 
4. IT2015 erityisehdot 
5. IT2015 yleiset sopimusehdot 


2. Määritelmät 

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on solminut Palvelusta sopimuksen Netwheelsin kanssa.
 
Käytettävyys. Käytettävyydellä tarkoitetaan sopimuksen kohteena olevan Palvelun päällä oloa ja kykyä tuottaa olennaisessa määrin sitä palvelua, jota kohteelta edellytetään. 
Palvelu. Palvelulla tarkoitetaan Netwheelsin Asiakkaalle tarjoamia palveluita. 
Palveluaika. Palveluajalla tarkoitetaan sovittua aikaväliä, jolloin Asiakkaalle tai Palvelun kohteelle tuotetaan sopimuksen mukaista palvelua. 
Häiriö. Häiriöllä tarkoitetaan Palvelun toimimista olennaisessa määrin toisin kuin sitä koskevassa määrityksessä tai kuvauksessa on esitetty taikka olennaisesti toisin kuin Palvelun luonne ja käyttötarkoitus huomioiden Asiakas on kohtuudella voinut olettaa. 


3. Toimitus ja toimituksen hyväksyminen 

Netwheelsin on aloitettava Palvelun toimittaminen sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa tai -päivää ei ole sovittu, Netwheels toimittaa Palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen syntymisestä.
 
Asiakkaan on annettava Netwheelsille riittävät ja oikeat tiedot toimitukseen kuuluvien töiden tekemistä varten sekä muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla myötävaikutettava Palvelun toimittamiseen. Asiakas vastaa Netwheelsille antamistaan tiedoista ja ohjeista samoin kuin Palveluun sisältyvistä Asiakkaan tiedoista sekä siitä, että Netwheelsillä on oikeus käyttää niitä Palvelun edellyttämällä mainitulla tavalla.
 
Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki Palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, suojaukset, liittymät ja yhteydet, ellei erikseen muuta sovita. Netwheels tukee kulloinkin uusimpia, yleisimmin käytössä olevia selainversioita ja päätelaitekokoja. Asiakas tiedostaa, että Palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä muilla päätelaitteilla tai selainversioilla.
 
Mikäli Palvelun toimitus viivästyy Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut. Netwheelsillä on oikeus periä Palveluita koskevat maksut myös viivästysajalta.
 
Asiakkaan on välittömästi Palvelun toimituksen jälkeen sekä jatkuvia Palveluita käyttäessään jatkuvasti tarkastettava Palvelun toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä. Jos Asiakas ei ole ilmoittanut virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa Palvelun toimittamisesta tai virheen ilmenemisestä, tai on ottanut Palvelun sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön, katsotaan Palvelun toimitus ja tuottaminen hyväksytyksi. 
Sellaiset viat, jotka eivät olennaisesti haittaa Palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Netwheels on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne. 


4. Palvelun käyttö ja ylläpito 

Netwheels vastaa siitä, että Palvelu tuotetaan huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla. Netwheelsillä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla joko itse tai alihankkijan avulla sekä tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia edellyttäen, että muutokset eivät olennaisesti heikennä Palvelun ominaisuuksia tai käytettävyyttä. Mikäli Netwheels käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita, vastaa se niiden työstä kuin omastaan.
 
Netwheels pyrkii pitämään Palvelun käytettävänä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Netwheels pyrkii informoimaan käyttökatkoista etukäteen, mutta ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista. Netwheels pyrkii suorittamaan välttämättömät huolto- ja asennustyöt siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa Asiakkaalle. 

Netwheels ei takaa Palvelun virheettömyyttä tai toimintavarmuutta. 

Häiriöiden korjaaminen

Palveluun liittyvän Häiriön ilmetessä Netwheels ryhtyy selvittämään ja poistamaan Häiriötä viipymättä siitä tiedon saatuaan, lähtökohtaisesti viimeistään seuraavana arkipäivänä. 

Netwheelsillä ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat Asiakkaan, muun käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten Palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai Palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, yhteyksistä, selainversioista, ohjelmistoista tai määrityksistä. Tällaisen vian tai virheen paikallistamisesta tai korjaamisesta Netwheelsillä on oikeus veloittaa kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukainen maksu. Netwheels voi lisäksi veloittaa sellaisesta huolto- ja ylläpitotyöstä, joka ei kuulu sovittuun Palveluun.
 
Tukipalvelu

Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemansa Häiriöt Netwheelsin tukipalveluun (jäljempänä ”Asiakaspalvelu”). Asiakaspalvelun Palveluaika on arkisin klo 8-16 puhelimitse numerossa 09 4245 1694, sähköpostitse asiakaspalvelu@netwheels.fi. 

Asiakkaan pyynnöstä Palveluajan ulkopuolella tehdystä työstä veloitetaan Netwheelsin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
 
Palvelun tietoturva

Netwheels vastaa siitä, että sopimuksen kohteena oleva Palvelu on tietoturvallinen. Tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamisessa noudetaan voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia. Asiakas voi tarkistaa Palvelun tietoturvallisuuden Netwheelsin etukäteisin suostumuksin.
 
Henkilötietojen käsittely
 
Netwheels rekisterinpitäjänä Netwheels on rekisterinpitäjä Asiakkaan yhteyshenkilöiden henkilötietojen osalta, jotka Netwheels saa sopimuksen teon tai muun Asiakkaan yhteydenpidon yhteydessä. 
Tarkempia tietoja Asiakkaan henkilötietojen käsittelystä on annettu Netwheelsin kulloinkin voimassa olevassa tietosuojakäytännöissä, jotka ovat nähtävissä osoitteessa www.netwheels.fi.
 
Netwheels käsittelijänä 

Asiakas omistaa sen Palveluun tallentamat tai muuten Palvelun avulla käsittelemät omien työntekijöidensä tai asiakkaidensa asiakastietonsa (”Asiakastiedot”). Palveluiden sisältämät Asiakastiedot käsittävät muun ohella Palvelua käyttävien Asiakkaan työntekijöiden ja asiakkaiden nimi- ja yhteystietoja, ajoneuvojen rekisteritunnuksiin liittyviä tietoja sekä Asiakkaan verkkopalveluiden kävijätietoja. Netwheels käsittelee Asiakastietoja Asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön sekä siihen perustuvien Asiakkaan dokumentoitujen ja kohtuullisten ohjeiden mukaisesti. Asiakas toimii Asiakastietojen osalta rekisterinpitäjänä ja Netwheels käsittelijänä. Netwheelsin Asiakkaan lukuun käsittelemät Asiakastiedot voivat vaihdella Palvelukohtaisesti. Netwheels käsittelee Asiakkaan lukuun kulloinkin sellaisia Asiakastietoja, jotka Asiakas antaa Netwheelsille Palvelun ominaisuuksia käyttäen.
 
Netwheels ei käytä Asiakastietoja muuhun kuin sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen sekä Palveluidensa tuottamiseen ja kehittämiseen. Netwheelsin on: a) käsiteltävä Asiakastietoja voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen; b) käsiteltävä Asiakastietoja ainoastaan Asiakkaan antamien, tietosuojalainsäädäntöön perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti; c) avustettava tietosuojalainsäädännössä määritellyissä rajoissa Asiakasta varmistamaan rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännössä säädettyjen velvollisuuksien noudattaminen; d) saatettava Asiakkaan saataville kaikki sellainen tarpeellinen tieto, joka osoittaa, että Netwheels noudattaa sille sopimuksessa ja tietosuojalainsäädännössä säädettyjä velvollisuuksia; e) huolehdittava siitä, että Asiakastietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Kaikki Asiakastietoja käsittelevät Netwheelsin työntekijät, alihankkijat ja muut kumppanit sitoutuvat pitämään Asiakastiedot luottamuksellisena ja f) ilmoitettava Asiakkaalle viranomaisten tietopyynnöistä Asiakastietoihin liittyen, ellei se ole pakottavan lainsäädännön vastaista. 

Netwheels voi käyttää Asiakastietojen käsittelyssä kulloinkin valitsemiaan alikäsittelijöitä ilmoittamalla siitä etukäteen kirjallisesti Asiakkaalle. Alikäsittelijän kanssa on tehtävä tämän sopimuksen ehtoja vastaava kirjallinen sopimus Asiakastietojen käsittelystä. Asiakas hyväksyy, että mikäli Asiakas vastustaa alikäsittelijän käyttöä tai vaihtamista, Netwheels ei välttämättä kykene tarjoamaan Palvelua, ja Netwheelsillä on oikeus irtisanoa sopimus alikäsittelijän käytön alkamisen tai vaihdoksen voimaantulohetkeen. 

Netwheels ei siirrä Asiakastietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman Asiakkaan etukäteistä kirjallista suostumusta ja noudattamatta tietosuojalainsäädännön edellytyksiä.

Mikäli Asiakas pyytää ja on tarpeen tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi, Netwheelsin tulee (siinä määrin kuin kohtuudella mahdollista ja Asiakas ei voi itse suorittaa toimenpiteitä) Asiakkaan kustannuksella: a) antaa Asiakkaalle kopio tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvistä Asiakastiedoista; b) korjata, estää tietojen käsittely tai poistaa Asiakastiedot; c) tarjota Asiakkaalle muuta sellaista tietoa tai apua rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen liittyen, joita Asiakas kohtuudella pyytää. 

Netwheels toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Asiakastietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Netwheelsin on ilmoitettava Asiakkaalle sen tietoon tulleista Asiakastietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä, ja milloin tietoturvaloukkaus kohdistuu Netwheelsin Asiakastietoja sisältäviin järjestelmiin, kohtuudella avustettava Asiakasta loukkauksen selvittämisessä, vaikutusten rajaamisessa sekä ilmoitusten tekemisessä valvontaviranomaiselle.
 
Kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen päättymisestä tai Asiakkaan pyynnöstä Netwheels luovuttaa Asiakkaalle Asiakastiedot yhteisesti sovitulla tavalla ja sen jälkeen poistaa Asiakastiedot ja niiden kopiot.
 
Asiakas tiedostaa, että Netwheels voi kerätä Asiakkaan asiakkaiden ja Asiakkaan verkkopalveluiden kävijöiden tietoja osana Palveluiden tuottamista muun ohella Asiakkaan verkkopalveluihin asetettavien evästeiden kautta. Asiakas sitoutuu pitämään verkkopalveluissaan asianmukaiset tietosuoja- ja evästelausekkeet, jotka mahdollistavat tietojen keräämisen Netwheelsin toimesta.

Sopijapuolet vakuuttavat, että ne noudattavat kaikessa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakas vastaa lisäksi siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja valtuudet myöntää Netwheelsille oikeudet käsitellä Asiakastietoja sopimuksen mukaisesti, sekä siitä, että Asiakkaan Asiakastietojen käsittelystä mahdollisesti antamat ohjeet ja määräykset ovat lainmukaisia.
 
Asiakkaan vastuu Palveluiden käytöstä 

Palvelun käyttö voi edellyttää kirjautumista Palveluun. Asiakas vastaa siitä, että kirjautumista varten annetut tunnukset säilyvät luottamuksellisena. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa niitä kolmansille osapuolille. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Netwheelsille Asiakkaalle myönnettyjen tunnusten joutuessa ulkopuolisen tietoon.
 
Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua siten, että käyttö ei vaikeuta Palvelun tuottamista ja ylläpitoa. Asiakas sitoutuu tallentamaan Palveluun ainoastaan sellaista sisältöä, joka on lakien, normien ja hyvän tavan mukaista ja johon Asiakkaalla on riittävät oikeudet.
 
Mikäli Palvelu käsittää osto-, myynti- tai muita transaktioita Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välillä (kuten huutokauppapalvelu), Netwheels ei ole kyseisten transaktioiden osapuoli eikä vastaa niiden kohteena olevista tuotteista tai palveluista. 


5. Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen 

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolilla on oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus päättyväksi kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. Sopimuksen maksuvelvoitteet ovat voimassa sopimuksen päättymispäivään saakka.

Sopijapuoli saa purkaa tämän sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos: 


1) toisen sopijapuolen suoritus ei ole sopimuksen mukainen eikä virhettä korjata kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa mainitun huomautuksen vastaanottamisesta; 
2) toinen sopijapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muuten vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin vaikeuksiin, eikä tämän johdosta kykene suorittamaan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä myöskään aseta riittävää vakuutta velvoitteidensa täyttämisestä; tai 
3) toinen sopijapuoli on muutoin sellaisessa taloudellisessa tilassa tai velvoitteen täyttäminen on sellaisessa vaiheessa, että on painavia syitä olettaa sopimusvelvoitteiden jäävän täyttämättä. 
Netwheelsillä on lisäksi oikeus irtisanoa sopimus päättymään sikäli ja siltä osin kuin se lopettaa tietyn Palvelun tuottamisen. 


6. Immateriaalioikeudet 

Kaikki Palveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät Netwheelsin tai sen sopijakumppaneiden omistuksessa eikä niitä miltään osin siirretä Asiakkaalle. 

Netwheels vastaa siitä, että sen toimittama Palvelu ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, ja että sillä on oikeus toimittaa Palvelu Asiakkaalle sopimuksen mukaisesti. 

Asiakas saa Palveluun sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Ellei muuta ole sovittu, käyttöoikeus ei ole yksinomainen eikä se ole siirrettävissä ilman Netwheelsin antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Käyttöoikeus on voimassa sopimuksen voimassaoloajan. Käyttöoikeuden päättyessä Asiakas Netwheelsin pyynnöstä joko tuhoaa tai palauttaa Palveluun liittyvän ohjelmiston ja sen varmuuskopion ohjeaineistoineen.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Asiakkaan itsensä luomiin aineistoihin ja materiaaleihin kuuluvat Asiakkaalle (jäljempänä ”Asiakkaan Aineisto”). Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan Aineisto ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaali- tai muita oikeuksia, ja että Asiakkaalla on oikeus sisällyttää Asiakkaan Aineistot Palveluun. Sopimuksen päättyessä Netwheels luovuttaa Asiakkaalle sekä poistaa järjestelmistään Asiakkaan Aineiston kokonaisuudessaan. 


7. Takuu 

Asiakaskohtaisten ohjelmistojen takuu on IT2015 EJT erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksesta mukainen kuuden (6) kuukauden takuu. 


8. Laskutus ja maksuehdot 


Asiakas maksaa Netwheelsille toimituksesta ja/tai Palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut Netwheelsin määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuvelvollisuus alkaa toimituksen aloittamisesta tai Palvelun toimituspäivästä ja päättyy, kun sopimuksen irtisanomisaika tai määräaika päättyy.
 
Projektiluonteisissa Palveluissa Netwheels laskuttaa 50 % Palvelun toteutusmaksusta sopimuksen allekirjoitushetkellä ja 50 % toteutuksen valmistuttua. Kertaluonteiset käyttöönotto- ja lisenssimaksut Netwheels laskuttaa sopimuksen syntymishetkellä, joka voi Palvelusta riippuen olla esim. sopimuksen allekirjoitushetki tai tilausvahvistuksen toimittamishetki. 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Huomautukset laskusta on tehtävä ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksukehotuksesta peritään kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. 


9. Sopimuksen ja hintojen muuttaminen 

Netwheelsillä on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ja hintojaan ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti (esim. Palvelun kautta) vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen tai jos siihen on erityinen syy olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi, muutos astuu voimaan sen perusteen voimaantulohetkellä. Netwheelsillä on aina oikeus muuttaa tietosuojakäytäntöjään sekä Palvelukohtaisia käyttöehtojaan. 


10. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus 

Netwheels ei vastaa Palvelun tai sen sisältämien tietojen tai aineiston virheettömyydestä tai ajantasaisuudesta, eikä oman tuotantoympäristönsä ulkopuolella tapahtuvista operointiin tai tietoliikenteeseen liittyvistä palveluiden katkoksista, häiriötiloista eikä tietoliikenteen tietoturvasta.

Palvelun virheestä tai viivästyksestä johtuva Netwheelsin vastuu rajoittuu Netwheelsin vastuulla olevan virheellisen tai viivästyneen Palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti tai viivästyneen suoritetun Palvelun uudelleen suorittamiseen. Netwheelsin sopimukseen perustuva korvausvastuu rajoittuu kaikissa olosuhteissa Asiakkaan toteennäyttämien välittömien vahinkojen määrään, joka vastaa kertaluontoisten toimitusten osalta enintään viittätoista (15) prosenttia toimituksen hinnasta taikka jatkuvan Palvelun osalta enintään kolmen kuukauden kuukausihintaa. Netwheels ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, kolmannelle osapuolelle luvattujen velvoitteiden täyttämättä jäämistä tai niihin liittyviä seuraamuksia, tiedon katoamista tai viivästymistä tai muuta välillistä vahinkoa. Välillisiä, Netwheelsin korvausvastuun ulkopuolella olevia, vahinkoja ovat myös Asiakkaan omille asiakkailleen maksamat korvaukset sekä Asiakkaan suorittamat kateostot. 


11. Salassapito ja referenssioikeus 

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen sisällön sekä toisiltaan saamansa sellaiset aineistot ja sellaiset toista sopijapuolta tai tämän toimintaa koskevat tiedot, jotka on luottamuksellisiksi merkitty tai sellaiseksi ymmärrettävä, sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Netwheelsin luottamuksellista tietoa. 
Netwheelsillä on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä, logoa ja lyhyttä viittausta tarjottuihin Palveluihin referenssinä verkkosivuillaan ja markkinointimateriaaleissaan. Laajemmasta referenssikäytöstä, kuten asiakascasen kuvauksesta, on sovittava Asiakkaan kanssa erikseen. 
Salassapitovelvollisuus ja Netwheelsin referenssioikeus ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 


12. Ylivoimainen este 

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa vahingoista, muusta sopimusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai viivästyksestä (lukuun ottamatta maksun suorittamista), joka johtuu kyseisen sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä kuten esimerkiksi lakko, työsulku tai muut työvoimaan liittyvät ongelmat, tulipalo, tulva, kauppasaarto, sotatoimet, tietoliikennehäiriö, ulkopuolinen palveluhyökkäys tai muu vastaavanlainen poikkeava, ennakoimaton olosuhde. 

Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. 


13. Sopimuksen siirtäminen 

Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Netwheelsillä on kuitenkin oikeus siirtää sopimus konserniinsa kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Asiakkaalle kirjallisesti. 


14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt. 

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen kokoonpanossa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Menettelyn paikkana on Helsinki ja menettely käydään suomen kielellä. Netwheelsillä on lisäksi oikeus esittää Palvelua koskevia saamisiaan koskeva vaatimus kotipaikkansa käräjäoikeudessa.